ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden UNITED CLASSICS RECORDS voor de internetwinkel (webwinkel)
Artikel 1 - Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van United Classics Records in haar internetwinkel (webwinkel) en op alle overeenkomsten die tussen United Classics en koper worden aangegaan tot het leveren van geluidsdragers en aanverwante producten.
Artikel 2 - Identiteit ondernemer
Naam: BIZZZNS BVBA  Zaakvoerder : Sven Peeters
Postadres: Alfred Van Campenhoutlaan 38  1860 Meise
Telefoon: 0032475587495
E-mail:  info@unitedclassics.be
Website: www.unitedclassics.be
BTW- en ondernemingsnummer: BE0474.075.622
Artikel 3 - Prijzen
•  Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming
    van de overeenkomst in winkel of internetwinkel (webwinkel) worden gehanteerd.
•  Alle door UCR gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
•  De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
•  UCR behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
•  Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.
•  Aan afbeeldingen en audio/videomateriaal op de website kunnen geen rechten worden
   ontleend, deze zijn indicatief voor het product.
Artikel 4 - Levering & Verzendkosten
•  Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres
   en/of postbus. Levering geschiedt via BPost.
•  Verzendkosten binnen BELGIE bedragen € 6.90 (ongeacht het aantal producten en
   gewicht)
•  Voor goederen welke na aankoop door middel van de internetwinkel (webwinkel), door de klant worden afgehaald, worden geen bijkomende kosten in rekening gebracht.
•  Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email.
•  De genoemde levertijden zijn indicatief. Bij een lange levertijd neemt UCR contact op met de klant.
Artikel 5 - Betaling
•  Facturering door UCR vindt elektronisch plaats direct na de vooruitbetaling van de bestelde producten, welke door de koper zijn betaald door middel van elektronische betaling op een door UCR aangegeven bankrekening, met behulp van Bancontact, PayPal of een andere licentiehouder.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
* Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
*  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. (Zie ook artikel 8, 2g)
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
*  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
*  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht
*    De ondernemer kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in artikel 6. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
*    Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
•  UCR is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.
Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen
•    Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
•    Alle geschillen tussen UCR en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Brussel België.

Aldus vastgesteld door UCR 28 augustusi 2020


 

© 2020 - 2024 United Classics Records | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel